کارشناسان شرکت آب منطقه ای ، محل حفر چاه جدید در حوزه آبی رحمت آباد را بررسی کردند .این بازدید متعاقب حفر یک حلقه چاه در سال گذشته و عدم آبدهی لازم ، صورت پذیرفت تا پس از بررسی جوانب امر ، مجوز حفر یک حلقه چاه جدید صادر شود .