امروز 1389/11/7 بیش از 30 سانتیمتر برف آبدار در رحمت آباد بر زمین نشست و ساکنان آنرا خوشحال نمود. بویژه گله داران را.

محلها و ابگاههای گله در این روستا عبارتند از: نسا بلند - حیدر آباد - مهردعوایی - دره گل - چاه خلیل و...