مسیرهای سفربه رحمت آباد:

برای تماشای  این دهکده باستانی می توان از مسیرهای زیر استفاده نمود:

1-از تهران:

تهران ، قم، دلیجان ، جاده موته ، گلپایگان ، رحمت آباد.

2- از اصفهان:

اصفهان ، جاده تهران ، علویجه ، دَهَق ،دَماب،رحمت آباد.