قطعی مکرر آب در روستای رحمت آباد!!!

آیا علت آن:

1- کم بودن نزولات آسمانی است؟

2- عدم مدیریت توزیع آب است؟

3- فرسوده بودن سیستم لوله کشی و تاسیسات است؟

4- سایر....