نسابلند یکی از قدیمیترین مراکز ییلاقی رحمت آباد می باشد که از گذشته های دور به عنوان محلی مناسب جهت نگهداری گوسفندان در ماههای گرم سال...


مورد استفاده قرار می گرفته است.

آب گوارای آن که از دل کوه و از قناتی قدیمی بیرون می آید به عنوان آب معدنی سالم قبل شرب است.

در حال حاضر گله های مربوط به طایفه بزرگ حاج فرج در تابستان از آن استفاده می کنند.

کلمات مرتبط و قدیمی : قاش(محل خوابیدن گوسفندان در بیایان) - اسلخ(استخر)- دوراغ(کشک)