مردم روستای رحمت آباد در تمام ادوار گذشته برای حفظ از مرز و بوم کشورشان همواره شهیدانی را به این سرزمین تقدیم کرده اند و در دوران جنگ تحمیلی با دادن ۳۲ شهید و مفقود الاثر و بیش از ۳۰ جانباز،این نکته مهم را ثابت کرده اند.